Tovilište Slašćak

Tovilište Slašćak u Viškovcima namijenjeno je za tov muške junadi koju dobijamo s farmi muznih krava u Ivankovu i Tomašancima.

Kapacitet tovilišta Slašćak u 4 staje iznosi 1.500 grla tovne junadi. Junad u tovilište dolazi u starosti od šest mjeseci, a tovimo ih do 600 kg tjelesne mase te ih prodajemo mesnim industrijama.

Tehnološki projekt proizvodnje tovne junadi u tovilištu Slašćak započinje dovozom muške teladi od 5,5-6,5 mjeseci starosti (tovna junad). Muška telad se kupuje i dovozi sa farmi te se drži u tovu do starosti od 22 mjeseca i okvirne težine cca 600-700 kg. Nakon završetka tova, planirano je da tovna junad odlazi u klaonicu te u mesnu industriju na daljnju preradu.

Trenutno Farma Slašćak u 5 staja ima kapacitet za držanje 3600 grla tovne junadi.
Kapacitet jednog betonskog silosa za skladištenje kukuruzne silaže potrebne za ishranu junadi i za potrebe bioplinskog postrojenja iznosi 23.100 tona.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr